shenyun creations
Shen Yun Compositions
Encore: Dancing for the Divine
02:27
Shen Yun Compositions

Encore: Dancing for the Divine

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
4K views6 months ago
Divine Mercy
04:28
Shen Yun Compositions

Divine Mercy

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
1.8K views6 months ago
Lantern Joy
03:54
Shen Yun Compositions

Lantern Joy

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
834 views6 months ago
The Steadfast Lotus
06:05
Shen Yun Compositions

The Steadfast Lotus

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
2.1K views6 months ago
Grand Descent of the Deities
05:24
Shen Yun Compositions

Grand Descent of the Deities

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
1.5K views6 months ago
The Warriors of Wudang Mountain
04:01
Shen Yun Compositions

The Warriors of Wudang Mountain

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
2.7K views6 months ago
Encore: Falun Dafa is Good
02:01
Shen Yun Compositions

Encore: Falun Dafa is Good

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
2.2K views6 months ago
Encore: Drum Dance SYSO15
01:41
Shen Yun Compositions

Encore: Drum Dance SYSO15

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
991 views6 months ago
The Power of Compassion
06:49
Shen Yun Compositions

The Power of Compassion

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
647 views6 months ago
In a Village of the Hmong
03:33
Shen Yun Compositions

In a Village of the Hmong

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
341 views6 months ago
Scholarly Aspirations
03:47
Shen Yun Compositions

Scholarly Aspirations

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
736 views6 months ago
Courtyard Elegance
04:14
Shen Yun Compositions

Courtyard Elegance

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
380 views6 months ago
Capturing Arrows with Boats of Straw
04:16
Shen Yun Compositions

Capturing Arrows with Boats of Straw

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
256 views6 months ago
Sleeves of Grace
03:48
Shen Yun Compositions

Sleeves of Grace

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
1K views6 months ago
Snow-Capped Celebration
04:23
Shen Yun Compositions

Snow-Capped Celebration

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
729 views6 months ago
Encore: Drum Dance
01:56
Shen Yun Compositions

Encore: Drum Dance

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
1.5K views6 months ago
Handkerchiefs
04:12
Shen Yun Compositions

Handkerchiefs

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
224 views6 months ago
Delicate Dance
03:57
Shen Yun Compositions

Delicate Dance

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
404 views6 months ago
The Mystical Udumbara
04:23
Shen Yun Compositions

The Mystical Udumbara

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
1.4K views6 months ago
Divine Compassion
09:45
Shen Yun Compositions

Divine Compassion

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
1.2K views6 months ago
Drums of the Grasslands
04:23
Shen Yun Compositions

Drums of the Grasslands

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
1.6K views6 months ago
Encore: Handkerchief
01:53
Shen Yun Compositions

Encore: Handkerchief

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
955 views6 months ago
Divine Compassion (2013)
09:49
Shen Yun Compositions

Divine Compassion (2013)

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
606 views6 months ago
Taiwanese Dance
04:30
Shen Yun Compositions

Taiwanese Dance

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
1.2K views6 months ago
Encore: Northeast Dance
01:45
Shen Yun Compositions

Encore: Northeast Dance

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
801 views6 months ago
Divine Compassion (2012)
10:00
Shen Yun Compositions

Divine Compassion (2012)

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
545 views6 months ago
Poets of the Orchid Pavilion
04:42
Shen Yun Compositions

Poets of the Orchid Pavilion

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
835 views6 months ago
Saving and Renewing the World
05:37
Shen Yun Compositions

Saving and Renewing the World

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
1.4K views6 months ago
Beyond the Notes, Episode #1: Dunhuang
10:26
Shen Yun Compositions

Beyond the Notes, Episode #1: Dunhuang

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
728 views1 year ago
Intro to Beyond the Notes
03:29
Shen Yun Compositions

Intro to Beyond the Notes

Shen Yun Compositions
Shen Yun Compositions
330 views1 year ago