shenyun creations
神韻原創音樂
logo

神韻原創音樂

70 支影片417 關注者
安可曲:為神而舞
02:27

安可曲:為神而舞

神韻原創音樂
神韻原創音樂
3,529次觀看6 個月前
神佛的慈悲
04:28

神佛的慈悲

神韻原創音樂
神韻原創音樂
1,638次觀看6 個月前
燈籠舞曲
03:54

燈籠舞曲

神韻原創音樂
神韻原創音樂
708次觀看6 個月前
風雨中的蓮
06:05

風雨中的蓮

神韻原創音樂
神韻原創音樂
2,021次觀看6 個月前
衆神下世
05:24

衆神下世

神韻原創音樂
神韻原創音樂
1,310次觀看6 個月前
武當壯士
04:01

武當壯士

神韻原創音樂
神韻原創音樂
2,577次觀看6 個月前
安可曲:法輪大法好
02:01

安可曲:法輪大法好

神韻原創音樂
神韻原創音樂
2,055次觀看6 個月前
安可曲:鼓舞舞曲(2015)
01:41

安可曲:鼓舞舞曲(2015)

神韻原創音樂
神韻原創音樂
882次觀看6 個月前
善的力量
06:49

善的力量

神韻原創音樂
神韻原創音樂
522次觀看6 個月前
苗鄉麗
03:33

苗鄉麗

神韻原創音樂
神韻原創音樂
289次觀看6 個月前
儒生抒懷
03:47

儒生抒懷

神韻原創音樂
神韻原創音樂
697次觀看6 個月前
深院閨秀
04:14

深院閨秀

神韻原創音樂
神韻原創音樂
333次觀看6 個月前
草船借箭
04:16

草船借箭

神韻原創音樂
神韻原創音樂
210次觀看6 個月前
長袖仙韻
03:48

長袖仙韻

神韻原創音樂
神韻原創音樂
998次觀看6 個月前
隨師正法
06:15

隨師正法

神韻原創音樂
神韻原創音樂
372次觀看6 個月前
雪域豪情
04:23

雪域豪情

神韻原創音樂
神韻原創音樂
704次觀看6 個月前
安可曲:苗鄉秀
02:03

安可曲:苗鄉秀

神韻原創音樂
神韻原創音樂
1,147次觀看6 個月前
安可曲:鼓舞舞曲
01:56

安可曲:鼓舞舞曲

神韻原創音樂
神韻原創音樂
1,402次觀看6 個月前
絹花鄉情
04:12

絹花鄉情

神韻原創音樂
神韻原創音樂
197次觀看6 個月前
舞翩遷
03:57

舞翩遷

神韻原創音樂
神韻原創音樂
352次觀看6 個月前
優曇婆羅花
04:23

優曇婆羅花

神韻原創音樂
神韻原創音樂
1,403次觀看6 個月前
慈悲的展現
09:45

慈悲的展現

神韻原創音樂
神韻原創音樂
1,162次觀看6 個月前
草原曠鼓
04:23

草原曠鼓

神韻原創音樂
神韻原創音樂
1,619次觀看6 個月前
安可曲:手絹舞曲
01:53

安可曲:手絹舞曲

神韻原創音樂
神韻原創音樂
872次觀看6 個月前
慈悲的展現 (2013)
09:49

慈悲的展現 (2013)

神韻原創音樂
神韻原創音樂
533次觀看6 個月前
台灣原住民舞曲
04:30

台灣原住民舞曲

神韻原創音樂
神韻原創音樂
1,181次觀看6 個月前
安可曲:手絹舞
01:45

安可曲:手絹舞

神韻原創音樂
神韻原創音樂
718次觀看6 個月前
慈悲的展現 (2012)
10:00

慈悲的展現 (2012)

神韻原創音樂
神韻原創音樂
484次觀看6 個月前
蘭亭舒序
04:42

蘭亭舒序

神韻原創音樂
神韻原創音樂
273次觀看6 個月前
救世正法
05:37

救世正法

神韻原創音樂
神韻原創音樂
1,377次觀看6 個月前
2018 神韻交響樂《草原豪情》
04:54

2018 神韻交響樂《草原豪情》

神韻原創音樂
神韻原創音樂
1,280次觀看10 個月前
2018 神韻交響樂《秀女飛花》
03:48

2018 神韻交響樂《秀女飛花》

神韻原創音樂
神韻原創音樂
1,608次觀看10 個月前
2018 神韻交響樂《下世救眾生》
05:43

2018 神韻交響樂《下世救眾生》

神韻原創音樂
神韻原創音樂
2,830次觀看10 個月前
2019 神韻交響樂 安可曲《誰能得》
02:24

2019 神韻交響樂 安可曲《誰能得》

神韻原創音樂
神韻原創音樂
5,780次觀看10 個月前
2019 神韻交響樂《大清漢麗》
04:51

2019 神韻交響樂《大清漢麗》

神韻原創音樂
神韻原創音樂
2,304次觀看10 個月前
2019 神韻交響樂《彝舞倩妹》
04:18

2019 神韻交響樂《彝舞倩妹》

神韻原創音樂
神韻原創音樂
1,770次觀看10 個月前
2019 神韻交響樂《汗舞壯歌》
04:27

2019 神韻交響樂《汗舞壯歌》

神韻原創音樂
神韻原創音樂
2,635次觀看10 個月前
2019 神韻交響樂《扇子舞》
04:28

2019 神韻交響樂《扇子舞》

神韻原創音樂
神韻原創音樂
2,910次觀看10 個月前
2019 神韻交響樂《大明侍衛》
04:24

2019 神韻交響樂《大明侍衛》

神韻原創音樂
神韻原創音樂
3,240次觀看10 個月前